Algemene voorwaarden

Hoofdstuk 1

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Platform / App:
De website, app en alle overige sociale platformen waarop BookThat actief is

BookThat:
BookThat B.V., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76101126, statutair gevestigd aan de Arnhemse Poortwal 107, 3811 LZ te Amersfoort

Bezoeker:
De natuurlijke – of rechtspersoon die het Platform / App van BookThat bezoekt.

Gebruiker:
De natuurlijke – of rechtspersoon die zich op het Platform / App heeft geregistreerd door middel van het aanmaken van een Account.

Klant:
De Gebruiker van het Platform die een Aanbieder boekt via het Platform

Account:
Het account waar de Gebruiker, Klant of Aanbieder zich mee registreert op het Platform

Gebruikerscontent:
Alle audio-, visuele-, audiovisuele content en overige informatie dan wel gegevens die de Gebruiker uploadt op het Platform / App of via het Platform / App publiceert

BookThat content:
Alle audio-, visuele-, audiovisuele content en overige informatie dan wel gegevens die BookThat uploadt op het Platform / App of via het Platform / App publiceert

Aanbieder:
De persoon of groep die zijn, haar of hun dienst dan wel diensten aanbiedt dan wel aanbieden via het Platform / App in haar hoedanigheid als Freelancer / ZZP’er,

Optreden:
De dienst die de Aanbieder via het Platform / App aanbiedt, dit in de ruimste zin des woords

Prijs:
De totaal prijs welke de Aanbieder en Klant zijn overeengekomen. Hierbij zijn alle vergoedingen inbegrepen

Fee / Feebedrag:
De bemiddelingsfee welke BookThat rekent voor de bemiddeling tussen de Klant en Aanbieder. De bemiddelingsfee bedraagt 10% van het totaalbedrag wat voor het optreden in rekening wordt gebracht bij de Klant.

Artikel 2. Algemeen

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van alle diensten, faciliteiten en platforms welke BookThat aanbiedt. Deze voorwaarden zijn zowel van toepassing op de Gebruiker, Klant en Aanbieder welke zich registreren op het Platform / App.

2.2. Door te registreren op BookThat, gaat een Gebruiker een juridisch bindende overeenkomst aan, waarbij de Gebruiker aanvaardt gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle op het Platform / App verrichte handelingen, alle via het Platform / App uitgebrachte offertes en alle via het Platform / App gesloten Boekingen.

2.3. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze vooraf nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen tussen Gebruiker, Klant dan wel Aanbieder en BookThat. BookThat behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Gebruiker, Klant dan wel Aanbieder is gehouden aan de gepubliceerde algemene voorwaarden op het Platform. Voor alle reeds ontstane boekingen blijven de algemene voorwaarden van kracht welke van toepassing waren op het moment van het ontstaan van de boeking. Indien Gebruiker, Klant dan wel Aanbieder niet akkoord gaat met gewijzigde algemene voorwaarden, kan het Account worden beëindigd dan wel gedeactiveerd. Gebruiker, Klant dan wel Aanbieder dient dit binnen 5 kalenderdagen na het ingaan van de wijziging te effectueren. Indien het Account niet binnen 5 kalenderdagen na het ingaan van de wijzigingen is voltooid, acht BookThat de Gebruiker, Klant dan wel Aanbieder akkoord met de gewijzigde algemene voorwaarden. Zolang het Account niet is beëindigd, dan wel gedeactiveerd is Gebruiker, Klant dan wel Aanbieder akkoord met de vernieuwde algemene voorwaarden.

2.4. De (algemene) voorwaarden van de Gebruiker, Klant dan wel Aanbieder worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. En zijn nimmer van toepassing op enige betrekking tussen haar en BookThat.

Artikel 3. Boeking en totstandkoming van de overeenkomst

3.1. Via het Platform / App kan de Aanbieder een bericht gezonden worden over een Dienst. Via deze weg kan de beschikbaarheid van de Aanbieder op een bepaalde datum worden nagaan en/of een Aanvraag naar een Aanbieder worden gezonden.

3.2. Na het indienen van een Aanvraag zal de Aanbieder doorgaans binnen 24 uur reageren op de Aanvraag. Via het Aanvraagproces zal ofwel een Offerte toegezonden worden ofwel zal de Aanvraag worden geweigerd. Wanneer een Dienst kortdag na de aanvraag plaats zal moeten vinden, dan zal de Aanbieder binnen de grenzen van wat redelijk is reageren.

3.3. Een Overeenkomst komt slechts tot stand op het moment dat een Offerte van de Aanbieder wordt aanvaard, de rechten en plichten zijn uitgewerkt in de boekingsbevestiging, deze is ontvangen èn de Prijs is goedgekeurd.

3.4. Het is niet toegestaan om door middel van het gebruik van het offerte-proces, contactgegevens met de Aanbieder uit te wisselen met als doel, een overeenkomst te sluiten met de Aanbieder buiten BookThat om.

3.5. Door aanvaarding van deze algemene voorwaarden wordt erkend dat BookThat slechts als bemiddelaar optreedt en derhalve geen contractspartij wordt in de Overeenkomst met de Gebruiker en Aanbieder. BookThat faciliteert slechts tegen een fee, dat door middel van haar Platform / App Overeenkomsten tussen de Gebruiker en de Aanbieder tot stand kunnen komen. BookThat aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een Overeenkomst.

3.6. Indien de Aanbieder een aanvraag weigert en de Gebruiker dan wel Klant geen overige aanvragen meer heeft openstaan, dan kan BookThat contact opnemen met de Gebruiker dan wel Klant om suggesties te doen voor een vervangende Aanbieder.

3.7. Partijen komen overeen dat de elektronische communicatie als geldig wordt aangemerkt. Wanneer een e-mailbericht de mailbox van de wederpartij bereikt dan wel toegankelijk is voor de wederpartij, dan wordt geacht dat deze is ontvangen.

3.8. De Klant heeft het recht om de Boeking binnen 5 werkdagen na de totstandkoming van de Boeking kosteloos te annuleren. De annulering dient schriftelijk plaats te vinden. De Klant dient een schriftelijke annulering te verzenden aan de Aanbieder. Het retourneren van hetgeen tot dan al betaald is vindt plaats op dezelfde rekening als waarvan de betaling heeft plaatsgevonden. Wanneer de Boeking niet binnen 5 werkdagen na de totstandkoming van de boeking is geannuleerd, dan is de boeking bindend. Bij een annulering na deze periode is de boeking bindend en zal de betaling moeten plaatsvinden. In het geval de boeking plaatsvindt binnen 14 dagen voorafgaand aan de boeking, dan is er geen kosteloze annulering mogelijk.

Artikel 4. Bepalingen met betrekking tot het optreden

4.1. Eventuele reiskostenvergoedingen dienen in de prijs van de Aanbieder te worden opgenomen en kunnen niet apart in rekening worden gebracht. De Aanbieder dient deze kosten mee te nemen in de prijs in de daarvoor aangegeven invulvelden op het Platform / App.

4.2. De Klant garandeert dat: Alle benodigdheden waarvan overeengekomen is dat Klant deze voor Aanbieder zal verzorgen aanwezig zijn op locatie. Indien er voor de dienst een vergunning benodigd is, dat de Klant deze aanvraagt. Alle kosten samenhangende met de vergunningsaanvraag en/ of eventuele sancties voor het niet hebben van een vergunning komen voor rekening van de klant. Klant vrijwaart Aanbieder voor alle aansprakelijkheid en sancties hieromtrent.

4.3. In het geval de Aanbieder bestaat uit meerdere leden, dan behoudt de Aanbieder zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de samenstelling. Indien er wijzigingen aangebracht worden in de samenstelling, dan dient de originele kwaliteit van de dienst gewaarborgd te zijn.

4.4. Wanneer de Aanbieder onderweg naar de dienst oponthoud heeft of verwacht dit te krijgen, dan zal de Aanbieder de Klant hiervan onverwijld op de hoogte stellen. De Aanbieder zal voor zover redelijkerwijs mogelijk is, er alles aan doen om zo spoedig mogelijk ter plaatste te komen.

4.5. De Klant garandeert de veiligheid van de Aanbieder op de locatie van de dienst.

4.6. Wanneer de dienst buiten plaatsvindt, zal de locatie beschikken over een mogelijkheid tot de uitvoering van de dienst op een overdekte locatie. De klant zorgt, indien noodzakelijk, voor een deugdelijke beveiliging ter plaatse. De ordehandhaving geregeld is tijdens opbouw, uitvoering en afbouw van de dienst. Er een deugdelijke stroomvoorziening aanwezig is op de locatie van de dienst. De gehele schade welke als gevolg van een ondeugdelijke stroomvoorziening wordt geleden door de Aanbieder zal door de Klant worden betaald. Wanneer er een ontheffing nodig is voor het laden en lossen van materiaal, en dit is nodig voor de dienst, dan zal de Klant hier zorg voor dragen. Indien er kosten voor het parkeren ter plaatse zijn, dat de Klant dit meldt aan de Aanbieder. De Klant zal de kosten voor het parkeren welke ter plaatse voldaan moet worden betalen voor de Aanbieder.

4.7. De Aanbieder garandeert om op het afgesproken tijdstip aanwezig te zijn en te kunnen starten met de dienst.

4.8. Indien de Aanbieder niet komt opdagen op de overeengekomen locatie of meer dan een uur vertraagd is, zonder daarvoor een reden te hebben welke als legitiem is aangemerkt in deze algemene voorwaarden, zonder dat de Klant in tekort is geschoten met betrekking tot zijn verplichtingen uit deze algemene voorwaarden, dan is Aanbieder in gebreke en heeft BookThat het recht het account van deze betreffende Aanbieder te beëindigen. Ingeval van een no-show stelt BookThat alles in het werk om gelijkwaardige vervanging van de Aanbieder voor de Klant te regelen. Eventuele bijkomende kosten voor het boeken van een Dienst van de vervangende Aanbieder, welke naar redelijkheid in dezelfde categorie valt, komen hierbij voor rekening van de oorspronkelijke Aanbieder. Aanbieder is in dat geval het Feebedrag verschuldigd wat in rekening was gebracht, indien de dienst doorgang had gevonden. Inhoudende 10% van het totaalbedrag. BookThat zal Aanbieder een factuur sturen ter hoogte van de Fee van het niet plaatsgevonden Dienst. Aanbieder dient deze factuur binnen 7 dagen na ontvangst van deze factuur te voldoen.

4.9. Wanneer de Aanbieder door ziekte niet in staat is de dienst op de overeengekomen datum en tijdstip uit te voeren, dan zal deze trachten om een gelijkwaardige vervanging te regelen voor de Klant zonder ten aanzien hiervan enige garantie te verstrekken. De Klant hoeft in dit geval de gesuggereerde vervangende Aanbieder niet te accepteren en kan de boeking annuleren, waarbij de reeds betaalde Prijs wordt teruggestort. Aanbieder kan in dit geval niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele omzetderving.

Artikel 5. Betaling

5.1. Klant dient uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de dienst de factuur te hebben voldaan. Indien Klant verzuimt om het verschuldigde bedrag uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de dienst te hebben voldaan, dan wordt de boeking automatisch geannuleerd. Op dat moment zal Klant annuleringskosten verschuldigd zijn jegens BookThat. De hoogte van deze annuleringskosten bedragen het factuurbedrag welke Klant verzuimt heeft te betalen.

5.2. Aanbieder wordt uiterlijk 14 dagen na de dienst uitbetaald. De uitbetaling vindt plaats onder aftrek van de verschuldigde Fee. In het geval Klant een klacht heeft ingediend die nader onderzocht dient te worden kan de betaaltermijn verlengd worden met 72 uur. Indien blijkt dat de klacht dusdanig complex is dat langer onderzoek verricht dient te worden, zal BookThat de uitbetaling telkens met een redelijke termijn kunnen verlengen. Indien er sprake is van een klacht zal BookThat Aanbieder hier te allen tijde over informeren.

5.3. Indien Aanbieder door een oorzaak die aan hem te wijten is, niet zijnde overmacht, niet komt opdagen op een boeking, dan zal er geen uitbetaling plaatsvinden. Aanbieder is in dat geval het Feebedrag verschuldigd wat in rekening was gebracht, indien de dienst doorgang had gevonden. BookThat zal Aanbieder een factuur sturen ter hoogte van de Fee van het niet plaatsgevonden Dienst. Aanbieder dient deze factuur binnen 7 dagen na ontvangst van deze factuur te voldoen.

Artikel 6. Gebruik van het Platform / App

6.1. Indien men gebruik wil maken van het Platform / App, dan wel bepaalde onderdelen van het Platform / App, dan dient men zich eerst te registreren door een Account aan te maken. Registratie gebeurt door middel van het invullen van het registratieformulier op het Platform / App. Alle gegevens dienen naar waarheid ingevuld te worden. Het is uitdrukkelijk verboden om een account te creëren op naam van een andere natuurlijke- of rechtspersoon dan degene die zich registreert op het Platform / App.

6.2. Het Account kan op ieder gewenst moment worden beëindigd en/of gedeactiveerd. Dit kan door middel van het indienen van een schriftelijk verzoek bij BookThat. Na toezending van een dergelijk verzoek geldt er een bij de Gebruiker een bedenktermijn van 5 werkdagen. Nadat het account is beëindigd dan wel gedeactiveerd, zal BookThat geen gegevens meer van de Gebruiker dan wel Aanbieder bewaren. Het kan zijn dat BookThat gehouden is toch enkele gegevens te bewaren volgens wettelijke bepalingen.

6.3. BookThat behoudt zich het recht voor om zonder voorgaande kennisgeving een Account van de Gebruiker dan wel Aanbieder te deactiveren / beëindigen. In het geval BookThat een account heeft gedeactiveerd / beëindigd, zal zij de Gebruiker dan wel Aanbieder hiervan op de hoogte stellen. Indien BookThat gerichte aanwijzingen heeft dat de informatie, welke door een Gebruiker dan wel Aanbieder op het Platform / App wordt vermeld, onjuist of incompleet is dan behoud BookThat zich het recht voor om deze informatie te verwijderen of het complete account te verwijderen.

6.4. BookThat is te allen tijde gerechtigd om zonder opgave van redenen een registratie te weigeren dan wel te annuleren.

6.5. Gebruiker stemt ermee in om alleen content of informatie te verstrekken die niet in strijd is met de wet of rechten van anderen (met inbegrip van intellectuele eigendomsrechten). Het is verboden om met het gebruik van het Platform / App en met het plaatsen van content op het Platform / App intellectuele eigendomsrechten van anderen te schenden, met inbegrip van auteursrechten, patenten, handelsmerken, handelsgeheimen of andere eigendomsrechten. Kopieer of distribueer bijvoorbeeld geen bijdragen of andere content van anderen zonder hun toestemming (behalve via de beschikbare functionaliteit voor delen). BookThat vereist dat door Gebruiker geplaatste gegevens volgens deze algemene voorwaarden nauwkeurig en niet in strijd met de intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden zijn.

6.6 BookThat kan niet garanderen dat het Platform / App foutloos en zonder onderbrekingen zal functioneren. BookThat spant zich ten alle tijden in om het Platform / App zo goed als mogelijk te laten werken en te optimaliseren.

6.7. Met de aanvaarding van deze algemene voorwaarden verklaart Gebruiker zich bevoegd om overeenkomsten aan te gaan en te handelen in overeenstemming met de algemene voorwaarden.

6.8. BookThat is ten alle tijden gerechtigd het Platform / App buiten werking te stellen en verleend ten aanzien van de beschikbaarheid van het Platform / App geen enkele garanties.

6.9. Het is niet toegestaan om de beveiligingen op het Platform / App te omzeilen en/of deze te verwijderen en/of dit voor derden mogelijk te maken of te faciliteren;

6.10. Het is niet toegestaan om bedreigingen, beledigingen, lasterlijke, vulgaire, of gedragingen van soortgelijke strekking te plaatsen of te verspreiden via de Website.

6.11. Het is niet toegestaan het Platform / App te gebruiken om materiaal dat auteurs-, merken- of anderszins eigendomsrechtelijk wordt beschermd zonder uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar van deze rechten te plaatsen, verspreiden dan wel te uploaden op het Platform / App. In het geval Gebruiker dan wel Aanbieder dit verbod overtreed is deze aansprakelijk. Gebruiker dan wel Aanbieder vrijwaart BookThat volledig tegen elke aanspraak van derden welke hiermee samenhangt.

6.12. Gebruiker en Aanbieder geven met de aanvaarding van deze algemene voorwaarden BookThat uitdrukkelijk toestemming om al het materiaal, inhoudende beeldmateriaal zoals foto’s, video’s en logo’s, als geluidsmateriaal zoals samples, welke zij op het Platform / App hebben geplaatst, te gebruiken voor promotionele en commerciële doeleinden. Gebruiker dan wel Aanbieder verklaren dat al het materiaal wat zij plaatsen op het Platform / App rechtenvrij is en vrij door BookThat gebruikt kan en mag worden, zonder dat BookThat hierbij inbreuk maakt op enige intellectuele eigendommen dan wel andere soortgelijke eigendomsrechten. In het geval BookThat gebruik heeft gemaakt van materiaal, zoals voorgaand beschreven, wat niet rechtenvrij was, en hierdoor inbreuk is gemaakt op een intellectueel eigendom dan wel een ander soortig eigendomsrecht in de breedste zin des woords, is de Gebruiker dan wel Aanbieder die dit materiaal geplaatst heeft op het Platform / App aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade. Gebruiker dan wel Aanbieder vrijwaart BookThat volledig ten aanzien van alle hieruit voortvloeiende directe dan wel indirecte schade en aanspraken.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1. BookThat is niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid, actualiteit van de informatie en/of gegevens die door Gebruikers dan wel Aanbieder op het Platform / App wordt geplaatst voor zover de wet dit toestaat.

7.2. BookThat is nimmer aansprakelijk voor enige schade dan wel gevolgschade indien het Platform / App niet beschikbaar is of onjuist functioneert.

7.3. Met aanvaarding van deze algemene voorwaarden vrijwaart Gebruiker, Klant dan wel Aanbieder BookThat volledig tegen iedere schade dan wel aanspraak van derden die voortvloeien of verbandhouden met het gebruik van het Platform / App door Gebruiker dan wel Aanbieder.

7.4. BookThat is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook, welke voortvloeit uit de bemiddeling door BookThat op basis van onjuiste verstrekte informatie door Gebruiker, Klant dan wel Aanbieder.

7.5. BookThat is nimmer aansprakelijk voor enige schade van apparatuur dan wel eigendommen van Aanbieder of Klant.

7.6. BookThat is nimmer aansprakelijk voor enige reputatie- dan wel imago schade van Gebruiker, Klant of Aanbieder.

7.7. BookThat is nimmer aansprakelijk voor enige schade voortvloeiende uit de nalatigheid van Aanbieder of Klant.

7.8. BookThat is nimmer aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit inbreuken op eigendomsrechten / intellectuele eigendommen door Aanbieder of Klant.

Artikel 8. Intellectueel eigendom

8.1. Het is Gebruiker dan wel Aanbieder verboden om gegevens, programma’s, bestanden, en/of overige materialen die op het Platform / App zijn geplaatst te downloaden, te dupliceren, te wijzigen, openbaar te maken voor direct dan wel indirecte commerciële doeleinden, zonder voorafgaande toestemming van BookThat.

8.2. BookThat geeft uitdrukkelijk toestemming om content te delen op social media welke strekt ter reclame / promotie van BookThat of reclame / promotie van het Gebruikersprofiel van een Aanbieder op het Platform / App.

Artikel 9. Klachten

9.1. Klant heeft het recht om tot uiterlijk 48 uur na de dienst klachten kenbaar te maken bij BookThat. BookThat zal de ingediende klacht behandelen en onderzoeken. In het geval de klacht terecht bevonden wordt door BookThat, zal er een restitutie kunnen plaatsvinden van een gedeelte van het betaalde bedrag dan wel het volledige bedrag. Dit alles is ter beoordeling van BookThat.
9.2. Indien Klant verzuimt om uiterlijk binnen 48 uur na de dienst de klacht bij BookThat kenbaar te maken, vervalt het recht om klachten in te dienen en dus het recht op een eventuele restitutie van betaalde gelden.
9.3. Indien de overeenkomst wordt gesloten met een consument geldt het consumentenrecht.
9.4. Indien Klant of Aanbieder van mening is dat er sprake is van wanprestatie of van mening is dat enige bepalingen uit de overeenkomst niet zijn nageleefd dienen zij zich in eerste instantie tot BookThat te richten. BookThat tracht tot een oplossing te komen. Indien blijkt dat een oplossing naar beoordeling van een der partijen niet mogelijk blijkt te zijn zal BookThat geen partij meer zijn in de conflictoplossing. BookThat zal partijen hier uitdrukkelijk over informeren. Partijen dienen zich in dat geval tot elkaar te richten en te trachten er buiten de bemoeienis van BookThat om nader tot elkaar te komen.

Artikel 10. Ontbinding

10.1. Indien door Klant de Dienst wordt geannuleerd vanwege een aan Klant toe te rekenen omstandigheid, dient Klant de annuleringskosten aan BookThat c.q. Aanbieder te vergoeden conform het bepaalde in deze algemene voorwaarden.
10.2. Bij een geldige annulering van de Overeenkomst zal BookThat, conform hetgeen is bepaald in de Overeenkomst, het reeds betaalde restitueren onder aftrek van de annuleringskosten;
10.3. Gebruiker is, zonder nadere ingebrekestelling, gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden indien en voor zover Aanbieder niet verschijnt voor het verrichten van de Dienst. Indien de Overeenkomst niet uiterlijk is ontbonden binnen 48 uur nadat de dienst zou hebben moeten plaatsvinden, zal hierover zelfstandig contact opgenomen dienen te worden met de Aanbieder. BookThat zal hierbij in geen geval partij zijn.
10.4. De Aanbieder is gerechtigd de Overeenkomst tot uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de dienst kosteloos te annuleren ingeval van dringende redenen, waaronder tevens begrepen de mogelijkheid tot geven van een radio-, of televisieoptreden.

Artikel 11. Overmacht

11.1. Wanneer BookThat door een niet-toerekenbare tekortkoming, zijnde overmacht, niet aan haar verplichtingen jegens de Gebruiker dan wel Aanbieder kan voldoen, worden deze verplichtingen opgeschort voor de duur van de toestand van de overmacht.
11.2. Overmacht behelst in ieder geval elke omstandigheid welke niet afhankelijk is van de wil van BookThat, welke bewerkstelligt dat de nakoming van de verplichtingen van BookThat jegens Gebruiker, Klant dan wel Aanbieder wordt verhinderd, vertraagd of onmogelijk wordt gemaakt waardoor nakoming van deze verplichtingen in redelijkheid niet van BookThat kan worden gevergd. Onder overmacht wordt tevens verstaan een tekortkoming van de leveranciers van BookThat en de arbeidsongeschiktheid van de Aanbieder wegens ziekte dan wel ongevallen.

Artikel 12. Privacy

12.1. BookThat behandelt alle informatie welke persoonsgegevens bevatten vertrouwelijk.

12.2. BookThat verwijst naar haar Privacy Statement op het Platfomr / App met betrekking tot haar beleid omtrent de verwerking van persoonsgegevens.

Artikel 13. Overige bepalingen

13.1. Ingeval een der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, dan zal hiervoor een nieuwe bepaling in de plaats treden welke geen nietigheid behelst en een soortgelijke strekking en effect heeft.
13.2. Op de rechtsbetrekking tussen Gebruiker, Klant dan wel Aanbieder en BookThat is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met deze rechtsbetrekking zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbank Midden Nederland.
13.3. Bij elke boeking, welke tot stand komt via BookThat, zal er nimmer sprake kunnen zijn van een dienstbetrekking. Noch tussen Klant en Aanbieder, noch tussen BookThat en Aanbieder. De Aanbieder is aan te merken als zelfstandig opererend zonder dat er sprake is van ondergeschiktheid. De Aanbieder en Klant handelen voor eigen rekening en risico.

Hoofdstuk 2 BookThat Entertainment

**Artikel 14. Extra bepalingen BookThat Entertainment **

14.1. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het afdragen van eventuele gelden aan BUMA/STEMRA dan wel SENA. BookThat of Aanbieder kunnen hier nimmer voor aangesproken worden. De Aanbieder kan enkel aangesproken worden in het geval schriftelijk overeengekomen is dat de Aanbieder deze afdrachten doet.
14.2. De Aanbieder heeft het recht om geluid te produceren. Het is de Klant niet toegestaan om het geluid te begrenzen of te limiteren zonder voorgaande schriftelijke toestemming van de Aanbieder. Wanneer voorafgaand of tijdens de dienst blijkt dat er toch een geluidsbegrenzer of limiter is ingesteld, zonder dat hier voorafgaande schriftelijke toestemming voor is door de Aanbieder, dan heeft de Aanbieder het recht om de dienst geen doorgang te laten vinden. Klant is aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan aan de apparatuur van Aanbieder door het gebruik van een limiter of begrenzer.
14.3. Het is enkel toegestaan om visuele-, audio- of audiovisuele opnamen te maken nadat de Aanbieder hiervoor toestemming heeft gegeven.
14.4. Wanneer de Aanbieder een aanvraag ontvangt voor een radio-, televisieopname of een buitenlands optreden op de datum van de Boeking, dan behoudt de Aanbieder zich het recht voor om, zonder dat de Aanbieder of BookThat hierdoor jegens de Klant schadeplichtig wordt, de opdracht te annuleren tot uiterlijk 3 dagen voorafgaand aan de boekingsdatum. BookThat zal zich te allen tijde inspannen tot het vinden van een vervangende Aanbieder van een soortgelijk kaliber.
14.5. Klant dient te voorzien in een deugdelijke stroomvoorziening. In het geval er aggregaten ingezet worden om te kunnen voorzien in een deugdelijke stroomvoorziening zal Klant zorgdragen voor een deugdelijke aardpen voldoende diep in de grond.

Hoofdstuk 3. BookThat Creative Minds

Artikel 15. Extra bepalingen BookThat Creative Minds

15.1. Aanbieder vrijwaart BookThat voor iedere aansprakelijkheid dan wel schade die ontstaat indien Aanbieder content plaatst op het Platform / App waarop een persoon zichtbaar geportretteerd is, en deze persoon beroept zich op zijn of haar portretrecht.
15.2. Aanbieder geeft BookThat met het akkoord gaan van deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk toestemming om foto’s dan wel video’s welke wordt geplaatst op het Platform/ App te gebruiken ter commerciële dan wel promotionele doeleinden van BookThat. Aanbieder garandeert dat iedere foto dan wel video welke door Aanbieder op het platform worden geplaatst rechtenvrij is en daarmee door BookThat gebruikt mag en kan worden. Aanbieder maakt geen aanspraak op enige vergoeding en heeft geen recht op schade vergoeding indien deze foto’s dan wel video’s worden gebruikt door BookThat.
15.3. Aanbieder vrijwaart BookThat van iedere aansprakelijkheid jegens derden in de ruimste zin des woords met betrekking tot het gebruik van foto’s en/of video’s op het Platform / App.

**Hoofdstuk 4. BookThat Locations **

Artikel 16. Extra bepalingen BookThat Locations

16.1. Aanbieder vrijwaart BookThat voor iedere aansprakelijkheid dan wel schade die ontstaat bij de Klant of derden met het gebruik van de Locatie.
16.2. Aanbieder draagt zorg voor de aanvraag van de benodigde vergunningen. Aanbieder vrijwaart BookThat voor aanspraken en/of opgelegde boetes dan wel dwangsommen in het geval er geen of een onjuiste vergunning is afgegeven aan Aanbieder.
16.3. Aanbieder draagt er zorg voor dat de Locatie aan alle vereisten omtrent brandveiligheid dan wel veiligheid in de ruimste zin des woords voldoet. Aanbieder vrijwaart BookThat voor iedere aanspraak omtrent brandveiligheid dan wel veiligheid in de ruimste zin des woords.
16.4. Indien de Locatie niet beschikbaar is door brand en/of waterschade meldt Aanbieder dit zo spoedig als mogelijk aan BookThat, dit zodat de Klant op de hoogte gebracht kan worden. Aanbieder maakt in dat geval geen aanspraak op betaling van de Dienst. BookThat zal het totaalbedrag restitueren aan Klant. BookThat tracht te voorzien in een vervangende locatie voor de Klant van een gelijk kaliber. Indien Aanbieder verzuimt tot het doen van een melding dan wel tijdige melding zal Aanbieder gehouden zijn de Fee over het totaalbedrag te voldoen aan BookThat. Tevens zal Aanbieder gehouden zijn tot het voldoen van de meerprijs welke Klant dient te voldoen door het boeken van een duurdere locatie.